https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com - Gordana Ostojic

ISPITIVANJE FIZIČKO-HEMIJSKIH KARAKTERISTIKA ZEOLITA TIPA HEU

17.10.2016..
Pored primjene velikog broja sintetičkih zeolita kao adsorbenasa i katalizatora, vrlo značajno mjesto u površinskim reakcijama svakako imaju i prirodni zeolitni...

PONAŠANJE ALUMINIJUMA I NATRIJUMA U USLOVIMA LUŽENJA BOKSITA RAZLIČITOG KVALITETA

15.07.2016..
Boksiti su složena polikomponentna sirovina, koja se sastoji od hidroksida aluminijuma poznatih kao: hidrargilit (gibsit) Al(OH)3, bemit AlOOH i diaspor AlOOH....

KARAKTERIZACIJA GLINA SA POVRŠINSKOG KOPA RUDNIKA UGLJA IZ UGLJEVIKA

30.06.2016..
Glina predstavlja osnovnu i najstariju sirovinu za proizvodnju keramike, cementa vatrostalnih proizvoda i sl. U zavisnosti od hemijskog i meneraloškog sastava...

ANALIZA MIKROPOROZNE STRUKTURE ZSM-5 KATALIZATORA ADSORPCIJOM AZOTA NA 77 K

30.06.2016..
Abstract: The paper examined microporous structure of ZSM-5 zeoliteand its cation modified forms: Fe-ZSM-5, Cu-ZSM-5, Co-ZSM-5, Mn-ZSM-5 and Ni-ZSM-5 zeoliteby the...

ADSORPCIJA NA ALUMINI RAZLIČITOG PORIJEKLA

27.06.2016..
Abstrakt: Kao adsorbensi u radu korištena je alumina dobivena iz boksita sa lokaliteta Milići, Široki brijeg i laboratorijski sintetizovana alumina dobivena...

UTICAJ NAČINA DOBIJANjA MATIČNOG GELA NA FORMIRANjE KRISTALA NaY ZEOLITA

26.04.2016..
Najstarija i najčešće korištena metoda sinteza zeolita je, „hidrotermalna“, odnosno metoda hidrotermalne kristalizacije alumosilikatnog gela u zatvorenom sistemu na povišenoj temperaturi,...

Uporedna analiza sastava i fizičko-hemijskih karakteristika modifikovanog bentonita i aktivne gline

18.06.2015..
Activated clays were obtained by modifying natural aluminosilicate clays and are widely used in various adsorption processes, such as: processing of...

HEMIJSKO-MINERALOŠKA KARAKTERIZACIJA BOKSITA RAZLIČITIH LEŽIŠTA

28.04.2013..
Sa stanovišta hemijskog i mineraloškog sastava boksiti su kompleksne višekomponentne sirovine. U radu je izvršena karakterizacija boksita nekoliko različitih ležišta: Brazil,...

https://www.high-endrolex.com/10